Prosiect sy’n ganolog i’r gymuned

Mae Morlyn Llanw Bae Abertawe wedi cael cefnogaeth helaeth gan y gymuned leol drwy gydol pum mlynedd ei ddatblygiad.

Cofnododd 86% o’r bobl leol eu cefnogaeth i’r prosiect yn ystod yr ymgynghoriadau â’r gymuned, ac mae bron 1,000 o breswylwyr wedi cofrestru i ymaelodi ag un o bedwar Grŵp Cefnogwyr Gweithredol annibynnol. Achubodd oddeutu 120 o bobl o dde Cymru ar y cyfle i fuddsoddi yn natblygiad y morlyn llanw.

Mae gwaith ymgysylltu cynnar a helaeth â’r gymuned wedi helpu i lunio prosiect trawsnewidiol sy’n rhoi sylw i anghenion a dyheadau lleol.

 

Gorsaf bŵer wahanol i’r lleill

Gallai Morlyn Llanw Bae Abertawe bweru oddeutu 155,000 o gartrefi yng Nghymru bob blwyddyn, sef tua 90% o’r cartrefi ym Mae Abertawe. Ond bydd y prosiect yn gymaint mwy na gorsaf bŵer:

Adfywio

Mae’r prosiect yn cael ei ystyried yn gatalydd ar gyfer adfywio yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe, a rhoddir pwys mawr arno ym Margen Ddinesig arfaethedig Bae Abertawe a gellir ei weld ar fap rhyngweithiol newydd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe.

Mae Prif Gynllun Coridor Arloesedd Ffordd Fabian yn rhoi Morlyn Llanw Bae Abertawe yng nghanol ei gynllun adfywio. Hefyd mae polisïau cynllun datblygu lleol Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn canolbwyntio ar gipio buddion y prosiect i uchelgeisiau adfywio glannau Bae Abertawe.

 

Cyfleusterau Hamdden ac Amwynder

Offshore building (credit - Juice Architects) resized

Gobeithiwn y bydd y morlyn llanw’n darparu profiadau cadarnhaol i breswylwyr Bae Abertawe ac ymwelwyr ag ef. Bydd modd cael mynediad di-dâl i’r morglawdd i wneud ymarfer corff neu fynd am dro i edrych ar y golygfeydd ysblennydd. Bydd yna faes chwarae, traeth a phyllau glan môr, yn ogystal â gosodweithiau celf gan artistiaid lleol a rhyngwladol a’r Ganolfan Ymwelwyr ar y Môr lle bydd ymwelwyr yn dysgu mwy am bŵer y llanw ac yn mwynhau’r lleoliad unigryw yn y forwedd. Bydd y morlyn yn lle hynod ddiddorol i ymweld ag ef, ac yn hyrwyddo byw’n iach ac ymgysylltu â’r awyr agored. Mae hyn yn fwy gwir byth pan ystyriwch y cyfleoedd ehangach fydd yn cael eu creu gan ddyfroedd cysgodol a nodweddion morlyn llanw…

 

Chwaraeon

Lagoon Sailing resized

Rydym eisiau i’r morlyn llanw ddod yn lleoliad sylfaen i amrywiaeth fawr o chwaraeon lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys beicio, cerdded a rhedeg o gwmpas clawdd y morlyn, yn ogystal â genweirio môr, nofio dŵr agored, canŵio, rhwyfo a hwylio yn y morlyn ei hun. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu canolfan cychod hynod (gyda mynediad ar gyfer defnyddwyr anabl) a mynediad parhaol i’r dŵr. Rydym wedi cysylltu â llawer o sefydliadau chwaraeon mawr sydd wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio cyfleusterau unigryw’r morlyn i gynnal digwyddiadau, gan gynnwys Triathlon Prydain, Rhwyfo Prydain a’r Royal Yachting Association. Bydd ysgolion a phrifysgolion Abertawe yn defnyddio’r cyfleusterau hefyd ar gyfer hyfforddiant a digwyddiadau, felly bydd y calendr yn llawn!

 

Cadwraeth a Bioamrywiaeth

Mariculture in lagoon

Mae’r morlyn yn creu’r lle perffaith ar gyfer cynlluniau cadwraeth a bioamrywiaeth. Byddwn yn darparu deorfa cimychiaid ac wystrys, ac yn datblygu parth dyframaethu morol mewn partneriaeth â busnesau lleol i roi cynnig ar syniadau newydd ac i helpu i dyfu eu busnesau. Mae’r syniadau sy’n cael eu trafod ar hyn o bryd yn cynnwys gwymon bwytadwy, ffermio cocos a chregyn gleision a rhagor o waith datblygu o amgylch dyframaethu aml-droffig integredig (IMTA) – ffordd i nifer o wahanol rywogaethau gyd-fyw er budd amgylcheddol ac economaidd.

Mae’r morlyn yn cynnig y posibilrwydd o adfer poblogaeth wystrys brodorol Abertawe, diwydiant hanesyddol oedd yn darparu 500 o swyddi lleol ac yn glanio 16 miliwn o wystrys y flwyddyn ar ei anterth tua diwedd y 19eg ganrif. Bydd creu morglawdd newydd yn cynnig cyfleoedd i greu cynefinoedd newydd i gael eu cytrefu gan amrywiaeth fawr o rywogaethau morol, a fydd yn cael ei hybu rhagor gan ein gwaith cydweithredol ar ‘fioflociau’ y gellir eu gosod ar hyd clawdd y morlyn. Gwneir gwaith gwella hefyd i ddarparu mannau nythu i wylanod coesddu, morfa heli newydd, twyni a glaswelltir.

 

Dysgu

26/11/2013 Pics (C) Huw John, Cardiff. Tel: 07860 256991. MANDATORY BYLINE - HUW JOHN Swansea Bay Tidal Lagoon at PortMead Primary School, Swansea From - Huw John, 3 Towy Road, Llanishen, Cardiff CF14 0NS. www.huwjohn.com mail@huwjohn.com

Delwedd trwy garedigrwydd Huw John. Tîm Morlyn Llanw Bae Abertawe yn Ysgol Gynradd Portmead, Abertawe

Mae’r morlyn yn cynorthwyo â datblygiad cyfleusterau ymchwil gyda’r gorau yn y byd mewn partneriaeth â sefydliadau academaidd ac ysgolion lleol. Ein huchelgais yw gweithio gyda phob un o’r 176 o ysgolion, colegau a phrifysgolion ym Mae Abertawe, i ysbrydoli myfyrwyr a meithrin sgiliau a gwybodaeth o amgylch themâu ynni’r llanw, peirianneg arfordirol a chadwraeth forol. Rydym eisoes wedi ymgysylltu â mwy na 4,200 o bobl ifanc mewn mwy na 70 o ysgolion yn ystod cyfnod datblygu’r prosiect. Rydym wedi darparu gweithdai a gwersi ym mhynciau daearyddiaeth, gwyddoniaeth a Bagloriaeth Cymru mewn 34 ysgol ac, ers tair blynedd, wedi mentora myfyrwyr lleol yng Ngholeg Gŵyr oedd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru STEM Cymru.

 

Twristiaeth

View from Offshore Building

Rydym yn disgwyl i’r morlyn llanw ddod yn atyniad mawr i dwristiaid, gan ddenu oddeutu 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Gall ein gwesteion fwynhau’r holl gyfleusterau uchod, pa un ydynt o Fae Abertawe neu o rywle arall yn y byd. Mae Croeso Cymru a grwpiau twristiaeth a busnes lleol yn credu y bydd y morlyn yn denu ymwelwyr. Yn yr un modd ag y mae’r Eden Project wedi gwneud i Gernyw, gall Morlyn Llanw Bae Abertawe ennyn masnach i fusnesau lleol sy’n bodoli eisoes, yn ogystal ag i’r mentrau newydd yn ymyl y morlyn ei hun.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs