Ymgynghoriad

Rydym yn credu mewn ymgynghori’n helaeth, gan farnu ei fod yn hanfodol er mwyn sicrhau’r datblygiad gorau posibl – ac yn gyfrifoldeb priodol i gymydog da ym Mae Abertawe. Rydym bob amser wedi ceisio bod yn dryloyw ac yn hawdd dod atom, ac wedi anelu at fodloni a rhagori ar y gofynion cyfreithiol ar gyfer ymgynghori ac at ddilyn arferion gorau lleol a chenedlaethol ym mhob ffordd.

 

Gorchymyn Caniatâd Datblygu

Cafodd y Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe ei gymeradwyo gan Yr Ysgrifennydd Gwladol ar 9 Mehefin 2015. Nid oes rhagor o ymgynghoriadau ar agor mewn perthynas â’r Gorchymyn hwn. Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a’r dogfennau ategol yn ein llyfrgell dogfennau.

 

Trwydded Forol

Mae Tidal Lagoon Swansea Bay Plc yn aros am benderfyniad ar y Drwydded Forol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd cyfnod cychwynnol o ymgynghori â’r cyhoedd ar y cais am Drwydded Forol a barodd o ddydd Gwener 14 Mawrth i ddydd Gwener 25 Ebrill 2014. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru’n cyhoeddi cyngor ar ymateb i ymgynghoriad, ond mae’n gwahodd ymholiadau trwy e-bost at marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk, gan roi cyfeirnod ein cais sef ORDML145.

Mae rhagor o wybodaeth amgylcheddol wedi cael ei rhoi i Cyfoeth Naturiol Cymru. Cafodd hysbysiadau am y wybodaeth bellach hon eu cyhoeddi yn y South Wales Evening Post a’r Fishing News ar 29 Gorffennaf 2016 a 5 Awst 2016. Y cyfnod ymgynghori ar gyfer sylwadau gan y cyhoedd yw cyfnod o 42 diwrnod o ddyddiad pob hysbysiad.

Gellir gweld yr holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r Drwydded Forol ar ein gwefan neu fel copïau caled yn y pum lleoliad a restrir isod.

  • Canolfan Ddinesig Dinas a Sir Abertawe, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN. Oriau agor: Lluniau 0830-1700, Gwener 0830-1630, Sadwrn 1000-1500.
  • Siop Un Alwad Castell-nedd, Y Ganolfan Ddinesig, Castell-nedd, SA11 3QZ. Oriau agor: Lluniau 0830-1700, Gwener 0830-1630.
  • Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot, SA13 1PJ. Oriau agor: Lluniau 0830-1700, Gwener 0830-1630.
  • Llyfrgell Ystumllwynarth, Dunns Lane, Y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AA. Oriau agor: Lluniau 0900-1800, Gwener 0900-1900, Sadwrn 0900-1700, Sul 1200-1600.
  •  TLSB, Suite 6, J-Shed, Heol y Brenin, Abertawe, SA1 8PL. Llun-Gwener 1030-1700.

 

Grŵp Cefnogwyr Gweithredol (Active Supporters Group)

Mae gan y garfan annibynnol Grŵp Cefnogwyr Gweithredol (Active Supporters Group / ASG) dros Forlyn Llanw Bae Abertawe bron 1,000 o aelodau. Os ydych chi’n cefnogi’r prosiect ac yr hoffech ymaelodi â’r ASG dylech gysylltu ag:

Mae ymaelodi â’r ASG yn ffordd syml a phwerus o fynegi’ch cefnogaeth i’r prosiect, a gall olygu cyn lleied neu gymaint o amser ag yr ydych chi’n fodlon ei roi. Rydym wir yn gwerthfawrogi unrhyw gefnogaeth ac yn edrych ymlaen at roi diweddariadau rheolaidd i’r grwpiau ar bob agwedd ar y prosiect.

 

Cysylltu â ni

Mae croeso ichi gysylltu â ni ar swansea@tidallagoonpower.com os hoffech gael gwybod mwy. Gallwch hefyd gofrestru i gael diweddariadau ar y prosiect trwy gofrestru yma.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs