Prif amcan rhaglen Addysg ac Estyn Allan Bae Abertawe yw cyfrannu at wella cyfleoedd, gwybodaeth a sgiliau ledled Bae Abertawe trwy ysbrydoli pobl o bob oed i ymgysylltu’n llawn â diwydiant newydd arloesol Morlynnoedd Llanw. Rydym yn canolbwyntio ar weithio gyda lefelau dysgu o ysgolion cynradd i brifysgolion ac rydym wedi ymrwymo i gynnal rhaglen addysg benodol drwy gydol cyfnod adeiladu a gweithredu ein prosiect.

Oherwydd yr uchelgais hon rydym yn targedu gweithio ac ymgysylltu â phob un o’r 176 o ysgolion, colegau a phrifysgolion ym Mae Abertawe erbyn diwedd cyfnod adeiladu’r morlyn. Hyd yma rydym wedi ymgysylltu â mwy na 70 o ysgolion, gan ddarparu adnoddau, gweithdai a gwersi ym mhynciau Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth a Bagloriaeth Cymru.

 

Rhaglen Addysg beilot mewn partneriaeth â Cape Farewell

Yn gynnar yn 2012, penodwyd Cape Farewell yn bartner addysgol a diwylliannol i Tidal Lagoon (Swansea Bay). Trwy’r bartneriaeth hon, cafodd Rhaglen Addysg beilot ei datblygu gyda’r nod o dreialu’r rhaglen mewn ysgolion cynradd oedd mewn mannau strategol ym Mae Abertawe, gan gynnwys Ysgolion Cynradd St Thomas a The Grange.

Cynhaliwyd cyfres o weithdai yn yr ysgolion i godi ymwybyddiaeth o’r newid yn yr hinsawdd ac ynni adnewyddadwy, yn ystod tymor yr hydref 2012. Cafodd yr ysgolion eu hannog i ystyried y buddion a’r heriau y gallai’r prosiect arloesol hwn eu peri i Fae Abertawe, y gymuned leol a’r tu hwnt, trwy ddadleuon, teithiau, holiaduron a phrosiectau dawns a chelf.

Cynhyrchwyd ffilm fer a chynhaliwyd arddangosfa o’r canlyniadau creadigol yn Amgueddfa’r Glannau ym mis Chwefror 2013.

hj-museum-0223    hj-museum-0204%20-%20copy

Disgyblion o Ysgol Gynradd St Thomas yn mwynhau arddangosfa’r prosiect yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru, STEM Cymru 2015/16

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, bu Tidal Lagoon Power (TLP) yn mentora tîm o saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru a gynhelir gan STEM Cymru. Diben y gystadleuaeth yw annog pobl ifanc i ystyried peirianneg fel gyrfa trwy roi iddynt gyfle i weithio ar broblem beirianyddol go iawn. Rhedodd y gystadleuaeth am chwe mis a daeth i ben gyda diwrnod gwobrwyo a chyflwyno blynyddol a gyfunwyd â Ffair Genedlaethol y Glec Fawr ac a gynhaliwyd ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe.

Y dasg oedd dylunio system goleuadau wedi’i phweru gan ynni adnewyddadwy i’r morgloddiau dwyreiniol a gorllewinol a fyddai’n darparu digon o olau i deithio’n ddiogel ar hyd y llwybrau mynediad, yn lleihau i’r eithaf pryderon fel y gallu i wrthsefyll traul gyrydol gan ddŵr y môr, ac y gellid ei phrofi gyda model wrth raddfa.

Gweithiodd y myfyrwyr gyda nifer o’n timau i sicrhau eu bod yn deall gofynion a chyfyngiadau goleuadau ar forglawdd y morlyn, gan gynnwys diwrnod yn ein prif swyddfa yng Nghaerloyw. Roedd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniad cyffredinol i’r cwmni a’r prosiect, sesiwn holi ac ateb lle gallent ofyn cwestiynau i’n tîm o beirianwyr am y tasgau a chwilio am ragor o ddata am y prosiect ac ymchwilio iddynt, ac wedyn eu cyflwyniad hwythau o syniadau cychwynnol.

Ar ôl i’r myfyrwyr benderfynu ar ddyluniad terfynol ar gyfer y polyn lamp i ddarparu golau, cynyrchiasant brototeip gan ddefnyddio argraffydd 3D a thorrwr laser a gosodasant gylched ac LED y tu mewn iddo. Roedd y prototeip yn rhan o arddangosfa derfynol eu prosiect yn Ffair y Glec Fawr ym mis Mawrth 2016.

Gwnaeth dealltwriaeth ac asesiad y myfyrwyr yn ystod eu hymchwil i’n prosiect a’r dasg beirianneg argraff fawr arnom. Rydym yn falch iawn o ddweud eu bod yn ail orau agos iawn mewn dau gategori: y Datrysiad Gorau gan Goleg a’r Cyflwyniad Mwyaf Effeithiol o’r Dewis Datrysiad. Llongyfarchiadau i Aran, Bailey, Carys, Ieuan, Mary, Peter a Steven.

dsc_0293    dsc_0456

stem-cymru  big-bang

 

Bagloriaeth Cymru mewn cydweithrediad â Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC)

Mae TLSB wedi datblygu ymarfer ar gyfer Bagloriaeth Cymru, wedi’i seilio ar y cwricwlwm, mewn cydweithrediad â Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC), y prif fwrdd arholi ar gyfer addysg uwchradd yng Nghymru. Erbyn hyn mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru’n bwnc gorfodol i fyfyrwyr ar lefel TGAU a chaiff ei addysgu hefyd fel pwnc dewisol ar lefel A. Mae wedi’i fwriadu i roi profiadau ehangach i fyfyrwyr na rhaglenni dysgu traddodiadol, er mwyn diwallu anghenion amrywiol myfyrwyr. Ei nod yw meithrin sgiliau cyflogadwyedd ynghyd ag addysgu ynghylch pynciau dinasyddiaeth fyd-eang a chyfraniad i’r gymuned.

Mae adnodd Bagloriaeth Cymru TLSB wedi cael derbyniad llwyddiannus ac erbyn hyn mae’n cael ei ddefnyddio gan bob ysgol uwchradd yng Nghastell-nedd Port Talbot ynghyd â nifer o ysgolion a cholegau ar draws rhanbarth Bae Abertawe.

wjec welsh-baccalaureate-3 welsh-baccalaureate welsh-baccalaureate-2

Mae TLSB hefyd wedi gweithio gyda CBAC i ysgrifennu dwy ‘Her Sgiliau’ i CA4 Cenedlaethol / Sylfaen Bagloriaeth Cymru ar gyfer cwricwlwm newydd 2015, ym maes Dinasyddiaeth Fyd-eang a maes Menter a Chyflogadwyedd, sydd ar gael i’w lawrlwytho o’i wefan.

 

Mynediad at Radd Meistr

Rydym wedi cydweithio’n agos â Phrifysgol Abertawe i gynorthwyo nifer o fyfyrwyr trwy’r Prosiect Mynediad at Radd Meistr. Nod hwn yw cynorthwyo â darparu sgiliau lefel Gradd Meistr (ôl-radd) er mwyn llenwi bylchau sgiliau a nodwyd. Mae’r prosiect yn galluogi busnesau a mentrau bach a chanolig gan fwyaf i gael cyfle i weithio gyda myfyrwyr lefel gradd meistr er mwyn cynorthwyo ag ymchwil a datblygu, trwy gysylltu prosiectau Gradd Meistr a addysgir ag anghenion busnesau.

swansea-uni masters

 

*Prif ddelwedd trwy garedigrwydd Huw John. Tîm Morlyn Llanw Bae Abertawe yn Ysgol Gynradd Portmead, Abertawe.
© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs