Rôl ymgysylltu

Mae ein hymagwedd at ymgynghori a datblygu prosiectau wedi’i seilio ar ymgysylltu effeithiol. Ein nod yw ymgysylltu ag unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd â buddiant yn y prosiect.

Nid ydym yn ymgynghori mwyach, fodd bynnag rydym yn cydnabod ei bod dal i fod yn hanfodol i ymgysylltu â rhanddeiliaid newydd a rhanddeiliaid a nodwyd eisoes. Roedd ymgynghori ac ymgysylltu cynnar a helaeth yn ddylanwad sylweddol ar y cynllun y gwnaethpwyd cais amdano ac y rhoddwyd caniatâd iddo. Ein hymagwedd oedd hwyluso cynnwys cymunedau lleol, awdurdodau lleol ac ymgynghoreion statudol yn gynnar, a sicrhau bod pawb yn gallu dylanwadu ar y ffordd y cafodd y prosiect ei ddatblygu a’i integreiddio yn y gymuned.

Mae ymgysylltu parhaus cyn ac yn ystod y cyfnod adeiladu yn bwysig er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael gwybod am gamau’r prosiect ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau.

 

Ymgysylltu ynghylch Morlyn Llanw Bae Abertawe hyd yma

Cynhaliwyd mwy na 400 o gyfarfodydd yn y cyfnod cyn y cais gyda mwy na 250 o unigolion a sefydliadau, gan gynnwys ym meysydd celf a diwylliant, busnes, addysg, pysgod, cynghorau cymuned, cynghorwyr ac awdurdodau lleol, grwpiau amgylcheddol a chadwraethol, unigolion/preswylwyr, cynrychiolwyr gwleidyddol a rhanddeiliaid ym maes chwaraeon a hamdden.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori anstatudol cynaliasom 4 digwyddiad cyhoeddus y daeth 431 o unigolion iddynt. Yn ystod yr ymgynghoriad statudol cynaliasom 20 o ddigwyddiadau cyhoeddus y daeth 1,010 o unigolion iddynt ac anfonasom y Datganiad Ymgynghoriad Cymunedol, oedd yn cynnwys holiadur ymgynghori, i 196,000 o gyfeiriadau preswyl a masnachol. Datgelodd canlyniadau’r holiadur ymgynghori fod 86% o’r cyhoedd yn cefnogi’r prosiect – ffigur trawiadol.

Mae Tîm Ymgysylltu Bae Abertawe yn dal i ymgysylltu a chyfathrebu â’r holl randdeiliaid ar draws Bae Abertawe. Mae cyfathrebu’n digwydd mewn nifer o ffyrdd gwahanol, o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a chyflwyniadau, i fynychu digwyddiadau a chylchlythyr y prosiect sydd â mwy na 3,000 o danysgrifwyr ar hyn o bryd.

Yn ystod 2015, rhoddwyd 63 o gyflwyniadau i roi’r newyddion diweddaraf am y prosiect, a chynhaliwyd 192 o gyfarfodydd ychwanegol â rhanddeiliaid oedd yn cynnwys diweddariad ar statws y prosiect. Ymgysylltir â’r gymuned yn gyffredinol ledled Bae Abertawe trwy fynychu digwyddiadau. Cymerodd ein tîm ymgysylltu ran yn ras rafftiau y Mwmbwls a phedwar digwyddiad cymunedol ym Mae Abertawe yn 2015 lle buom yn trafod y prosiect gyda 1,213 o randdeiliaid. Cynhaliwyd cymorthfeydd cymunedol yn chwarter olaf 2015 mewn chwe lleoliad o gwmpas Bae Abertawe lle cyfarfuom â 106 o aelodau o’r gymuned.

Yn ogystal â mynychu digwyddiadau cymunedol cyffredinol aethom i 45 o ddigwyddiadau eraill lle buom yn cyfathrebu ymhellach â’n rhanddeiliaid.

Credwn fod addysg ac estyn allan yn hanfodol i’r prosiect hwn a’i etifeddiaeth a’n huchelgais yw gweithio ym mhob un o’r 176 o ysgolion, colegau a phrifysgolion ym Mae Abertawe erbyn diwedd y gwaith adeiladu, er mwyn ysbrydoli pobl ifanc a meithrin sgiliau a gwybodaeth ynghylch pwnc ynni’r llanw. Cynhaliwyd 18 gweithdy addysg yn ystod 2015 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.  Ewch i’n tudalen Addysg i gael gwybod mwy.

 

TLSB Raft Race 2015    Mumbles Oyster festival    tlsb_engagingwithgowershow2015

 

Cefnogwyr gweithredol y prosiect

Mae preswylwyr lleol wedi sefydlu pedwar Grŵp Cefnogwyr Gweithredol annibynnol, ac ynddynt 959 o aelodau o ranbarth Bae Abertawe sy’n awyddus i gefnogi a hyrwyddo’r cynllun. Rydym yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â Chadeirydd pob grŵp fel y gallant ateb cwestiynau y maent yn eu cael oddi wrth yr aelodau. Mae’r Cadeiryddion yn rhoi o’u hamser i ymuno â ni mewn digwyddiadau cymunedol ac yn anfon eu cylchlythyrau eu hunain at yr aelodau i roi’r newyddion diweddaraf iddynt am gynnydd y prosiect.

Cewch wybod sut y gallwch ymaelodi â Grŵp Cefnogwyr Gweithredol yma.

 

Ymunodd tîm TLSB â thîm SEACAMS (Ehangu Sectorau Arfordirol a Morol Cymwysedig mewn Dull Cynaliadwy) o Brifysgol Abertawe i ddarparu arddangosfa yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Prydain a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Mae SEACAMS yn fenter unigryw rhwng Prifysgolion Bangor, Abertawe ac Aberystwyth sydd wedi’i bwriadu i ddwyn ynghyd arbenigwyr gwyddor môr a gydnabyddir yn rhyngwladol i gynorthwyo busnesau sy’n gweithio yng Nghymru. Nod yr arddangosfa ar y cyd oedd addysgu plant am y gwaith cydweithredol a wneir ar sut y gellid defnyddio bioflociau fel rhan o’r morglawdd 9.5km o hyd a gaiff ei adeiladu i greu’r morlyn ym Mae Abertawe. Caiff y bioflociau eu datblygu mewn ffordd a fydd yn creu cynefin i fywyd y môr ei gytrefu fel y bydd morglawdd y morlyn yn cyfrannu’n gadarnhaol at gynyddu bioamrywiaeth ym Mae Abertawe.

Dysgodd y rheiny a ddaeth i’n harddangosfa am yr hyn yr oeddem yn ceisio ei gyflawni trwy ddefnyddio bioflociau a rhoddwyd clai ac offer gweadeddu iddynt i greu eu biofloc bach eu hunain. Roedd y gweithdy’n boblogaidd iawn; gwnaeth 370 o blant eu bioflociau eu hunain dros y penwythnos a buont yn ystyried y mathau o fywyd y môr a fyddai efallai’n byw ym Mae Abertawe a beth allai fod yn gynefin da.

Gallwch gael gwybod mwy am fioflociau a’r gwaith mae SEACAMS yn ei gyflawni yma.


Astudiaeth Achos
Ymgysylltu â’r Gymuned

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs