Byddai morlyn llanw yng Nghasnewydd yn harneisio pŵer Aber Afon Hafren ac yn rhoi cyfle ardderchog inni wireddu ein huchelgais i gyflawni’r canlynol:

 • Morlyn fydd yn cynhyrchu ynni, â rhwng 1,400MW a 1,800MW o gapasiti gosodedig ac allbwn blynyddol rhwng 2TWh a 3TWh – digon i bweru 500,000 o gartrefi yng Nghymru
 • Pŵer glân, adnewyddadwy a hollol ragweladwy am 120 o flynyddoedd
 • Cyfraniad gwirioneddol i’r economi leol gan gynnwys cyfleoedd sylweddol o ran cyflogaeth a’r gadwyn gyflenwi
 • Rhaglenni cadwraeth, ailstocio a bioamrywiaeth
 • Gwell amddiffynfeydd rhag llifogydd arfordirol yn y rhanbarth

Er bod ein cynigion ar gam cynnar, rydym yn cydweithio’n agos â’n harbenigwyr amgylcheddol a thechnegol i ddatblygu ein syniadau ac wedi dechrau siarad â rhanddeiliaid a grwpiau cymunedol yn ardal Casnewydd. Ers mis Hydref 2014 rydym wedi cynnal 445 o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid ac wedi cyflawni chwe briffiad gyda grwpiau cymunedol. Rydym wedi cynnal stondinau ac arddangosiadau mewn 16 o ddigwyddiadau cyhoeddus a chymunedol, ac wedi rhoi cyflwyniadau mewn 13 briffiad i gynghorau cymuned. O’r dechrau mae ein perthnasoedd â’n rhanddeiliaid yn bwysig iawn inni ac yn hanfodol i’n hymagwedd at ddatblygu morlynnoedd. Rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ar bob lefel o unigolion, clybiau, sefydliadau, cymdeithasau a rhwydweithiau hyd at gyrff llywodraethu a statudol gan gynnwys rheoleiddwyr. Mae ein gwaith ymgysylltu’n canolbwyntio ar randdeiliaid sy’n cynrychioli nifer o wahanol fuddiannau yn ymwneud â’n gweithgareddau, gan gynnwys:

 • Preswylwyr a chymunedau lleol
 • Diwydiant a busnesau lleol
 • Sgiliau a hyfforddiant
 • Pysgota a môr-amaethu
 • Y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth
 • Addysg ac estyn allan
 • Chwaraeon a hamdden
 • Yr amgylchedd a chadwraeth
 • Datblygiad economaidd a thwristiaeth
 • Awdurdodau lleol a llywodraethau
 • Cadwyn gyflenwi bosibl

Bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn bo hir ond byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth am ein cynigion i bobl leol, eu cynrychiolwyr a’r cyhoedd ehangach yn rheolaidd. Mae croeso ichi gysylltu â ni ar newport@tidallagoonpower.com os hoffech chi neu grŵp rydych yn ei gynrychioli gael gwybod mwy am ein gwaith. Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed am ddigwyddiadau a phrosiectau y gallwn gymryd rhan ynddynt yn eich ardal chi felly da chi, cysylltwch â ni.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs