Mae Morlyn Llanw ym Mae Colwyn yn gyfle enfawr i ogledd Cymru. Nid yn unig y gallwn harneisio pŵer y llanw i gynhyrchu trydan carbon isel, gallwn hefyd ddarparu amrywiaeth o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i’r rhanbarth.

Ers dwy flynedd, mae gwaith dichonoldeb ac ymgysylltu cynnar wedi cael ei wneud ar draws Conwy a Sir Ddinbych lle rydym eisoes wedi cynnal mwy na 100 o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid a grwpiau cymunedol. Rydym wedi’n calonogi’n fawr gan y gefnogaeth frwd a ddangoswyd hyd yma gan bobl leol ac yn gobeithio’n fawr y bydd hwn yn un o’r morlynnoedd llanw maint llawn y byddwn yn eu datblygu ar ôl Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Effeithiwyd yn fawr ar arfordir Gogledd Cymru gan y llifogydd wrth i stormydd Rhagfyr 2013 ac Ionawr 2014 wneud difrod mawr i amddiffynfeydd arfordirol o gwmpas y glannau. Amcangyfrifir bod llifogydd yng Nghymru wedi costio £71 miliwn rhwng mis Tachwedd 2011 a mis Mawrth 2014. Mae potensial i Forlyn Llanw Bae Colwyn fod yn amddiffynfa rhag llifogydd, gan ddiogelu rhai o’r cymunedau sydd yn aml yn cael eu taro waethaf gan lifogydd ar hyd arfordir Gogledd Cymru.

Dim ond un o’r buddion y gallai Morlyn Llanw Bae Colwyn ddod â hwy i Ogledd Cymru yw amddiffynfa rhag llifogydd. Mae ein huchelgais am i 50% o gostau’r prosiect gael eu gwario yng Nghymru’n cynnig cyfle enfawr i gwmnïau lleol ac rydym hefyd yn edrych ar y potensial i Forlyn Llanw Bae Colwyn fod yn gyfleuster hamdden.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar colwynbay@tidallagoonpower.com.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs