Mae’r cyfleoedd a buddion posibl y gallai’r prosiect hwn ddod â hwy i’r rhanbarth yn ganolog i’n gwaith yn Aber Afon Hafren.

Rydym yn ceisio adeiladu ar hanes a threftadaeth diwylliannol cyfoethog y rhanbarth, gan ymateb i leoedd er mwyn gwella a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer datblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Bydd datblygiadau morlynnoedd yn cysylltu cymunedau arfordirol â phŵer yr Aber, gan greu cynefinoedd newydd a chyfleoedd newydd ar gyfer datblygiad.

Mae ein gwaith cynnar yn dangos bod morlynnoedd llanw’n cydweddu’n dda yn strategol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda’r potensial i sicrhau etifeddiaeth a budd hirdymor i genedlaethau’r dyfodol gan ddarparu:

  • Cynhyrchu ynni glân yn gynaliadwy gan ddefnyddio prosesau naturiol – pŵer glân, adnewyddadwy, dibynadwy a rhagweladwy i fwy na 1.4 miliwn o gartrefi yng Nghymru am 120 o flynyddoedd, gan wella diogelwch ynni a chaniatáu gostyngiadau o bwys mewn allyriadau carbon.
  • Diwydiant newydd o’r radd flaenaf gyda chadwyn gyflenwi Gymreig yn graidd iddo, gan alluogi’r rhanbarth i fanteisio ar y potensial am allforion byd-eang a chefnogi swyddi medrus iawn a datblygiad economaidd cynaliadwy.
  • Potensial am adfywio trefol hirdymor – ei gwneud yn bosibl i seilwaith fod yn gatalydd ar gyfer adfywio, o Fae Caerdydd a gwelliannau i borthladdoedd, i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd a chyfleoedd i greu tir, gyda’r potensial i ailgysylltu pobl â’r afon a’r dirwedd.
  • Seilwaith cenedlaethol yn lleol – seilwaith ar raddfa genedlaethol sydd â buddion ar raddfa leol, gan gynnwys y potensial am gyfleoedd fel canolfan newydd i ymwelwyr, cynefinoedd newydd a gwell cysylltedd.
  • Cyfleoedd ar gyfer mentrau ym meysydd chwaraeon, cadwraeth natur a diwylliant.

Dros y blynyddoedd i ddod, byddwn yn cydweithio â’r gymuned leol a’r holl bartïon â buddiant i lunio prosiect gwirioneddol drawsnewidiol i ddiwallu anghenion y rhanbarth.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs