Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol

Bydd Morlyn Llanw Caerdydd yn destun Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a fydd yn gynhwysfawr ac yn llym.

Rydym yn cydnabod nad yw datblygiad o’r maint hwn heb ei effeithiau. Felly rydym yn ceisio deall yr effeithiau amgylcheddol posibl mor gynnar ag sy’n bosibl yng nghylch datblygu’r prosiect ac yn mynd y tu hwnt i’r gofynion gorfodol ar gyfer casglu tystiolaeth amgylcheddol. Wrth gyfuno hyn â phroses datblygu iteraidd mae’n caniatáu inni ganfod unrhyw bryderon, lleihau effeithiau amgylcheddol arwyddocaol i’r eithaf a lliniaru trwy newidiadau i ddyluniad y prosiect.

Hefyd rydym wedi sefydlu Rhaglen Gwella Ecosystemau, menter sydd wedi’i bwriadu i fabwysiadu dull strategol o fynd i’r afael â heriau amgylcheddol ac i sicrhau canlyniad cadarnhaol net i fioamrywiaeth. I gael gwybod mwy, edrychwch ar dudalennau’r Rhaglen ar ein gwefan.

Mae nodweddion allweddol yr ymagwedd gyfun hon at yr amgylchedd fel a ganlyn:

 

Cynllun Tystiolaeth

Trwy fabwysiadu ymagwedd ‘Cynllun Tystiolaeth’ rydym yn dwyn ynghyd reoleiddwyr statudol ac anstatudol er mwyn cytuno ar gwmpas, methodoleg ac allbwn angenrheidiol arolygon amgylcheddol ac asesiadau o’r effaith. Gyda gwybodaeth o’r gwaith ymgysylltu hwn, ac o gydgasglu data sy’n bodoli eisoes o waith arolygon a gynhaliwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae ein tîm wedi dechrau rhaglen a fydd yn asesu:

 • Ecoleg mannau rhynglanwol ac islanwol,
 • Adar, pysgod (gan gynnwys pysgodfeydd masnachol a hamdden) a mamaliaid morol
 • Gwaith modelu prosesau arfordirol gan ddarparu gwybodaeth ar gyfer rhagor o waith ar gludiant gwaddod, ansawdd dŵr, llifogydd ac adnoddau dŵr, erydu arfordirol, mordwyo a thrafnidiaeth forol
 • Defnydd tir a hydroleg
 • Ecoleg ddaearol
 • Morwedd a thirwedd
 • Sŵn a dirgryniadau yn y môr ac ar y tir
 • Ansawdd aer
 • Trafnidiaeth, twristiaeth a hamdden ac economeg gymdeithasol ar y tir
 • Treftadaeth ddiwylliannol forol a daearol.

 

Grwpiau Adolygu gan Gymheiriaid Annibynnol

Trwy sefydlu Grwpiau Adolygu gan Gymheiriaid Annibynnol ar bysgod a phrosesau arfordirol i adolygu pob agwedd ar ein gwaith, ein nod yw sicrhau y byddwn yn cyflawni allbynnau annibynnol ac awdurdodol o ansawdd da, sy’n cael eu derbyn gan reoleiddwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill gan gynnwys y cyhoedd.

 

Gwaith cynnar

Mae gennym lawer mwy o waith i’w wneud ond isod mae rhai o’r arolygon sydd yn y broses o gael eu cwblhau:

 • Tracio adar
 • Plancton
 • Gwaith samplu targededig mewn mannau rhynglanwol (morfa heli, morwellt, sabellaria, is-haenau caled)
 • Gwaith samplu infertebratau rhynglanwol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
 • Gwaith samplu a dadansoddi infertebratau rhynglanwol – modelu wedi’i seilio ar unigolion
 • Arolygon o bysgod
 • Trawsluniau gwaddod rhynglanwol
 • Gwaith samplu gwaddod cychwynnol
 • Gwaith samplu ansawdd dŵr
 • Arolygon delweddau o’r awyr/topograffi
 • Defnyddio cyfarpar eigionegol
 • Arolygon geoffisegol

 

Fish survey

Cynnal arolwg o bysgod

I gael mwy o wybodaeth am broses Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol, edrychwch yma.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs