Mae meini fel deunyddiau adeiladu’n un o elfennau hanfodol y gwaith morol ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe, o ran y dyluniad ac o ran costau’r gwaith adeiladu. Mae cysylltiad agos rhwng ansawdd a manylebau’r meini a sefydlogrwydd a chadernid y strwythur cyfan.

Bydd tua 5 miliwn o dunelli o feini o wahanol raddau’n cael eu defnyddio wrth adeiladu Morlyn Llanw Bae Abertawe. Contractwr Gwaith Morol y prosiect fydd yn gyfrifol am gael gafael ar y meini a’u cludo i Fae Abertawe. Bydd Tidal Lagoon Swansea Bay yn ail-dendro’r pecyn Gwaith Morol yn nes ymlaen eleni.

O’r herwydd, nid oes dim penderfyniadau wedi cael eu gwneud ynghylch ffynhonnell y cyflenwad meini i’r prosiect.

Mae TLP a’i bartneriaid cyflenwi wedi ymgysylltu ag amrywiaeth o chwareli yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop mewn perthynas â chyflenwi meini i’r prosiect. Ar ôl penodi’r Contractwr Gwaith Morol bydd gwybodaeth am gostau, ansawdd, risg, logisteg ac effeithiau carbon ac amgylcheddol yn cael eu trosglwyddo iddo.

Mae Shire Oak Energy, sy’n un o’r cyfranddeiliaid yn Tidal Lagoon Plc, wedi prynu Chwarel Dean ger St. Keverne, Cernyw, gan CEMEX UK, gyda golwg ar ailagor y chwarel er mwyn cynnig ffynhonnell leol meini sy’n addas i adeiladu morwaliau i gontractwyr morol sy’n gweithio ar brosiectau morlynnoedd llanw yn y Deyrnas Unedig. Ffurfiodd gwmni chwarel, Shire Oak Quarries, i’w phrynu. Mae caniatâd cynllunio gan Chwarel Dean tan 2035 i dynnu 6.3m o dunelli o greigiau ‘gabro’. Ewch i deanquarry.com i gael rhagor o fanylion.

Grŵp ymgyrchu yw Cornwall Against Dean Super Quarry nad yw o angenrheidrwydd yn gwrthwynebu ailagor Chwarel Dean ond sy’n pryderu am y ffordd y gallai’r safle gael ei redeg. Ewch i cads2015.com i gael rhagor o fanylion.

Mae Tidal Lagoon Power (TLP) yn cefnogi egwyddor creu cyflogaeth gynaliadwy yn y Deyrnas Unedig i wasanaethu diwydiant morlynnoedd llanw newydd yn y Deyrnas Unedig a hefyd egwyddor cymuned leol yn dymuno sicrhau y gwarchodir ei hamgylchedd.

Bydd y rhan a gymerir, os o gwbl, gan Shire Oak Quarries mewn unrhyw dendr i gyflenwi meini i Forlyn Llanw Bae Abertawe yn cael ei phenderfynu gan: cadarnhad o’i gynlluniau ar gyfer Chwarel Dean; ei ymgysylltu dilynol â rhanddeiliaid lleol, gan gynnwys Cornwall Against Dean Super Quarry; penodiad Contractwr Gwaith Morol i Forlyn Llanw Bae Abertawe; a’r asesiad a gyflawnir gan y Contractwr Gwaith Morol o ffynonellau cyflenwad meini yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop, gan gynnwys Chwarel Dean.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs