Mae morlynnoedd llanw’n cael eu hadeiladu i bara 120 o flynyddoedd – amser anhygoel sydd ddwywaith oes unrhyw orsaf bŵer newydd arall, gan gynnig pŵer y gallwch ddibynnu arno am weddill eich bywyd.


Nick Yates, Numerical Modeller

Mae gan y Deyrnas Unedig un o’r adnoddau gorau yn y byd o ran amrediad y llanw.  Mae tîm Tidal Lagoon Power wedi treulio amser maith yn edrych ar safleoedd a allai fod yn ariannol hyfyw ac mae chwech wedi cael eu cynnwys yn ein rhaglen datblygu hyd yma.

Ar ôl ein prosiect braenaru ym Mae Abertawe, mae ein cynigion ar gyfer pum morlyn maint llawn yn dechrau gyda Chaerdydd – sef y mwyaf datblygedig o’r prosiectau maint llawn a’r un yr ydym yn gweithio at gais cynllunio ar ei gyfer yn 2018/2019. Ar ein safleoedd arfaethedig eraill, mae ein timau wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gamau cynnar y gwaith datblygu, gan lunio nifer o ddyluniadau cysyniadol sydd wedi cael eu creu i roi prawf ar ddichonoldeb morlynnoedd i ddarparu’r allbwn pŵer mwyaf posibl a lleihau’r effeithiau amgylcheddol i’r eithaf.

Deallwn fod morlynnoedd mewn amgylcheddau dynamig a sensitif ac y bydd angen gwaith manylach cyn y gellir datblygu’r rhaglen yn llawn.  Mae ein gwaith hyd yma wedi sicrhau bod ein cynlluniau ar gyfer cyfres o forlynnoedd yn y dyfodol yn cael ei lywio gan ddata o’r byd go iawn, cyfraniad gweithredol oddi wrth randdeiliaid allweddol a safbwyntiau lleol o’r cychwyn cyntaf. Rydym yn hyderus o hyd y gallai pob morlyn gynnig ychwanegiad arwyddocaol at seilwaith ynni’r Deyrnas Unedig.

Ewch i dudalen prosiect pob morlyn i gael gwybod mwy.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs