Mae gan Arfordir Gorllewin Cumbria, sydd ag un o’r amrediadau llanw mwyaf yn y Deyrnas Unedig, botensial sylweddol ar gyfer cynhyrchu ynni ac rydym yn ystyried cynlluniau am forlyn llanw maint llawn ar yr arfordir i’r gogledd o Workington.

Mae ein timau amgylcheddol, technegol a datblygu wedi cwblhau cam cyntaf y gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid. Maent wedi cynnal bron 100 o gyfarfodydd gyda llywodraeth leol, cyrff cadwraeth natur, grwpiau cymunedol, busnesau, defnyddwyr y môr, buddiannau chwaraeon a hamdden, a’r sector niwclear. Mae’r gwaith hwn wedi sicrhau bod ein cynlluniau’n cael eu llywio gan ddata o’r byd go iawn, cyfranogiad gweithredol gan randdeiliaid allweddol a barn leol gref, o’r dechrau. O ganlyniad credwn y gallai Morlyn Llanw Gorllewin Cumbria fod yn ychwanegiad sylweddol a chyffrous i seilwaith ynni Prydain fel rhan o’n cyfres o forlynnoedd yn y dyfodol.

Yn ogystal â helpu’r Deyrnas Unedig i symud i ddyfodol carbon isel – gan ddarparu ynni carbon isel diogel a fforddiadwy – credwn y gallai morlyn yng ngorllewin Cumbria fod mewn sefyllfa unigryw i ddarparu amrywiaeth o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n cydweddu’n dda â blaenoriaethau lleol ar gyfer twf economaidd, twristiaeth a hamdden, rheoli perygl llifogydd, erydu arfordirol, gwella seilwaith a chynhwysiant cymdeithasol.

Dyna ein nod o hyd, ond yn y tymor byr mae’n rhaid inni roi blaenoriaeth i adeiladu ein prosiect cyntaf ym Mae Abertawe a datblygu rhagor o gynlluniau i harneisio adnodd amrediad llanw gorau’r wlad yn Aber Afon Hafren. Mae’r prosiectau hyn yn sefydlu diwydiant byd-eang newydd dan arweiniad y Deyrnas Unedig ac yn paratoi’r ffordd ar gyfer morlynnoedd yng Ngorllewin Cumbria ac o gwmpas y byd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â ni ar westcumbria@tidallagoonpower.com.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs