2011

Astudiaethau cwmpasu a dichonoldeb y prosiect.

Datblygu dyluniad, ac ymgynghori cynnar â rhanddeiliaid cyhoeddus a phreifat.

2012

Gwaith peirianneg a dylunio’n parhau.

‘Ymgynghoriad ar opsiynau’ – ymgynghoriad anffurfiol â rhanddeiliaid cyhoeddus a phreifat, gan edrych ar wahanol opsiynau ar gyfer y cynllun.

Cyflwyno’r Adroddiad Cwmpasu ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol i’r Arolygiaeth Gynllunio a dechrau’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

2013

‘Ymgynghoriad ar yr opsiwn a ffefrir’ – ymgynghoriad statudol ar y cynllun a ffefrir gyda’r holl randdeiliaid cyhoeddus a phreifat (o dan Ddeddf Cynllunio 2008).

2014

Cyflwyno cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd benderfynu arno a chyflwyno cais am Drwydded Forol i Cyfoeth Naturiol Cymru iddo benderfynu arno ar ran Llywodraeth Cymru.

Enwi Prudential fel y buddsoddwr conglfaen.

2015

Gwneud Gorchymyn Caniatâd Datblygu ym mis Mehefin.

Enwi InfraRed Capital Partners fel ail fuddsoddwr ecwiti.

Penodi General Electric ac Andritz Hydro yn Gynigwyr a Ffefrir ar gyfer y Tyrbinau.

Enwi Macquarie Capital fel Cynghorydd Ariannol Dyled Mandadedig.

Penodi Laing O’Rourke yn Gynigydd a Ffefrir ar gyfer Amgaeadau’r Tyrbinau

Penodi Alun Griffiths Ltd yn Gynigydd a Ffefrir ar gyfer y Gwaith Ategol.

2016

Cwblhau Adolygiad annibynnol Hendry o forlynnoedd llanw.

2017

Llwybr i gyflawni’r trefniadau ariannol.

2018

Dechrau’r gwaith adeiladu ar y safle.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs