Bydd Morlyn Llanw Bae Abertawe yn orsaf cynhyrchu trydan ar y môr fydd â mwy na 100MW o gapasiti gosodedig ac, o’r herwydd, fe’i hystyrir yn ‘brosiect seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol’ o dan Ddeddf Cynllunio 2008.

Mae prosiectau o’r fath yn cael eu caniatáu o dan system wahanol i’r un a reolir gan awdurdodau lleol, ac yn cael eu rheoli yn lle hynny gan Arolygiaeth Gynllunio’r Deyrnas Unedig a’u caniatáu gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol. Saif y Prosiect yn nyfroedd Cymru, gan olygu bod angen Trwydded Forol hefyd (ar gyfer carthu ac adeiladu) o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Tîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n penderfynu ar geisiadau am Drwyddedau Morol ar ran Llywodraeth Cymru.

Ni all y Prosiect fynd yn ei flaen heb y ddau ganiatâd. Rhoddwyd caniatâd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd pan wnaeth Orchymyn (Gorchymyn Caniatâd Datblygu) yn awdurdodi’r datblygiad ar 9 Mehefin 2015. Mae dogfennau’r cais, Argymhelliad yr Arolygiaeth Gynllunio, llythyr penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Gorchymyn ei hun ar gael i’w gweld ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Nid oes penderfyniad ar y Drwydded Forol wedi cael ei wneud eto.

86% o’r gymuned leol a gefnogir TLSB yn ein ymgynghoriad cyn ymgeisio statudol, sy’n unigryw yn uchel ar gyfer Prosiect Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd.


Rachel Hall
Cydlynydd Caniatadau

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs