2013 – yn parhau

Astudiaethau cwmpasu a dichonoldeb y prosiect, gan gynnwys peirianneg ac optimeiddio’r dyluniad.

Gwaith ymgysylltu cynnar â rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill.

2015

Cyflwyno’r Adroddiad Cwmpasu ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol i’r Arolygiaeth Gynllunio a dechrau’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

Dechrau 2017

Ymgynghoriad anstatudol â rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill.

‘Ymgynghoriad ar opsiynau’ – yn edrych ar y gwahanol opsiynau ar gyfer y cynllun gan gynnwys llwybrau cysylltu â’r grid, mynediad, lleoliadau safleoedd adeiladu a dulliau Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol.

Diwedd 2017

‘Ymgynghoriad ar yr opsiwn a ffefrir’ – ymgynghoriad statudol ar y cynllun a ffefrir gyda rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill (o leiaf 28 diwrnod, o dan Ddeddf Cynllunio 2008).

2018

Ymgynghoriad ar y Datganiad Amgylcheddol drafft gyda rheoleiddwyr a rhanddeiliaid allweddol.

Cyflwyno cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol benderfynu arno a chyflwyno cais am Drwydded Forol i Cyfoeth Naturiol Cymru iddo benderfynu arno ar ran Llywodraeth Cymru.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs