Bydd Morlyn Llanw Caerdydd yn orsaf cynhyrchu trydan ar y môr fydd â mwy na 100MW o gapasiti gosodedig ac, o’r herwydd, fe’i hystyrir yn ‘brosiect seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol’ o dan Ddeddf Cynllunio 2008.

Mae prosiectau o’r fath yn cael eu caniatáu o dan system wahanol i’r un a reolir gan awdurdodau lleol, ac yn cael eu rheoli yn lle hynny gan Arolygiaeth Gynllunio’r Deyrnas Unedig a’u caniatáu gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol. Saif y Prosiect yn nyfroedd Cymru, gan olygu bod angen Trwydded Forol hefyd (ar gyfer carthu ac adeiladu) o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Tîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n penderfynu ar geisiadau am Drwyddedau Morol ar ran Llywodraeth Cymru. Ni all y Prosiect fynd yn ei flaen heb y ddau ganiatâd.

Byddwn yn ymgynghori’n fanwl â rheoleiddwyr, rhanddeiliaid a’r gymuned leol yn ystod 2017-18, ac ar yr un pryd yn cynnal asesiad manwl o’r effaith amgylcheddol. Er mwyn sicrhau y cewch ddweud eich dweud, gwyliwch am gyhoeddiadau yn y wasg leol ac ar y wefan hon, a/neu cofrestrwch i gael diweddariadau yma.

Rydym yn disgwyl cyflwyno ceisiadau cynllunio am y Gorchymyn Caniatâd Datblygu a’r Drwydded Forol tua chanol 2018, wedi cymryd i ystyriaeth yr holl sylwadau gan yr ymgynghoreion. Bydd y ceisiadau hyn yn cyd-redeg â’i gilydd, mewn modd tebyg i’n ceisiadau am Forlyn Llanw Bae Abertawe. Fel arfer mae Gorchmynion Caniatâd Datblygu’n cael eu penderfynu cyn pen 18 mis ar ôl cyflwyno’r cais. Mae gwefan yr Arolygiaeth Gynllunio’n rhoi cyngor ardderchog ar broses cynllunio Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol a sut y gallwch gymryd rhan, yn ogystal â dangos gwybodaeth gyfredol sy’n ymwneud yn benodol â Morlyn Llanw Caerdydd.

 

Dyluniad a safle arfaethedig Morlyn Llanw Caerdydd:

Cardiff Lagoon Artist Impression

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs