Rôl ymgysylltu

Mae ein dull o ymgynghori a datblygu’r prosiect wedi’i seilio ar ymgysylltu effeithiol. Ein nod yw ymgysylltu ag unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd â buddiant yn y prosiect.

Ein nod yw cydymffurfio â rheoliadau cynllunio a rhagori arnynt, gydag ymrwymiad i:

  • Ymgysylltu cynnar, parhaus a helaeth.
  • Cynnwys rhanddeiliaid a chymunedau lleol yn y gwaith o ddatblygu’r prosiect ac mewn deialog am ein dyfodol o ran ynni, yr effaith amgylcheddol, dyluniadau a’r gymuned.
  • Defnyddio dulliau amrywiol ar gyfer cymunedau amrywiol.
  • Bod yn ymatebol i bryderon rhanddeiliaid yn ogystal ag anghenion a dyheadau lleol er mwyn creu prosiect trawsnewidiol.

Rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ar bob lefel, o unigolion, clybiau, sefydliadau, cymdeithasau a rhwydweithiau hyd at gyrff llywodraethu a statudol gan gynnwys rheoleiddwyr. Mae ein gwaith ymgysylltu’n canolbwyntio ar randdeiliaid sy’n cynrychioli nifer o wahanol fuddiannau yn ymwneud â’n gweithgareddau.

10/07/2015 Pics (C) Huw John, Cardiff. MANDATORY BYLINE - Huw John, Cardiff Tidal Lagoon meeting at Wales Millennium Centre, Cardiff Bay Twitter: @huwjohnpics mail: mail@huwjohn.com Web: www.huwjohn.com

Hawlfraint y ddelwedd: Huw John, Caerdydd. Cyfarfod Morlyn Llanw yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

 

Gwaith ymgysylltu am Forlyn Llanw Caerdydd hyd yma…

Hyd yma rydym wedi cynnal 628 o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid ac wedi cynnal 34 briffiad gyda grwpiau cymunedol.

Rydym wedi cynnal stondinau ac arddangosiadau mewn 16 o ddigwyddiadau cyhoeddus a chymunedol, wedi mynychu neu roi cyflwyniadau mewn 47 o gynadleddau/digwyddiadau, ac wedi rhoi anerchiadau i amrywiaeth o rwydweithiau.

Rydym hefyd wedi cynnal dau ddigwyddiad i randdeiliaid, tri gweithdy gyda rhanddeiliaid allweddol fel Awdurdodau Harbwr Statudol, 17 briffiad i Gynghorau Cymuned a chwe briffiad i Aelodau o Awdurdodau Lleol.

Rydym wedi ymweld ag wyth o ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol lle buom yn cynnal dadleuon ac yn rhedeg gweithgareddau rhyngweithiol a gweithdai i ymchwilio i rai o’r cwestiynau mawr ac i edrych ar y cyfleoedd gyrfa y gall Morlynnoedd Llanw eu creu. Gweler ein hastudiaeth achos isod i gael mwy o fanylion.

10/07/2015 Pics (C) Huw John, Cardiff. MANDATORY BYLINE - Huw John, Cardiff Tidal Lagoon meeting at Wales Millennium Centre, Cardiff Bay Twitter: @huwjohnpics mail: mail@huwjohn.com Web: www.huwjohn.com

Hawlfraint y ddelwedd: Huw John, Caerdydd. Cyfarfod Morlyn Llanw yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

 

Sut mae hyn yn ffitio i’r broses cynllunio a datblygu?

Rydym yn cofnodi ac yn adrodd ar yr holl waith ymgysylltu ac ymgynghori a wnawn yn ystod cyfnod datblygu’r prosiect hwn.

Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn ffurfioli ein gwaith ymgysylltu trwy gynnal tri chylch ymgynghori, lle byddwn yn gofyn am farn cymunedau a rhanddeiliaid lleol. I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd i ddweud eich dweud am y prosiect hwn a dyfodol ynni, ewch i’n tudalen Dweud Eich Dweud a gaiff ei diweddaru’n barhaus wrth i’r prosiect fynd rhagddo.

Mae’r tîm yn cydweithredu â sefydliadau lleol i wneud gwaith addysg ac estyn allan, codi ymwybyddiaeth o bŵer y llanw a hyrwyddo’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y diwydiannau ynni, amgylchedd ac adeiladu – sectorau sydd i gyd yn cael blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru.

Un prosiect o’r fath yw’r Prosiect Peilot Cyfnewidfa Dinas-Ranbarth, un o bum prif brosiect ymgysylltu Prifysgol Caerdydd.

Rydym yn cymryd rhan yn Footprints in Time – prosiect ymgysylltu newydd gyda’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc yn ne Cymru ymchwilio i amgylcheddau arfordirol y gorffennol, y presennol a’r dyfodol yn eu hardal leol. Gan ymchwilio i olion traed dynol go iawn a samplau paill o dirweddau sydd erbyn hyn dan ddŵr, gall y rheiny sy’n cymryd rhan gael profiad ymarferol o fywydau pobl yr henfyd, a deall sut yr oedd ein hynafiaid yn delio â lefelau môr oedd yn codi.

Yn ogystal â chyfrannu at ymchwil gyfredol, bydd y bobl ifanc yn ystyried a all hanes newidiadau arfordirol gynnig gwybodaeth ar gyfer ein profiadau ninnau o’r newid yn yr hinsawdd a sut yr ydym wedi symud o olion traed ffisegol i olion traed carbon. Wedyn maen nhw’n defnyddio’r dysgu hwn i edrych ar y cwestiynau mawr ynghylch sut i leihau allyriadau carbon a phenderfynu pa fath o seilwaith ynni maen nhw ei eisiau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol gyda chyfrifiannell ar-lein yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd My2050.

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun edrychwch ar y Prosiect Cyfnewidfa Dinas-Ranbarth.

Cardiff Uni    Education Cardiff    Footprints


Astudiaeth Achos Addysg ac Estyn Allan

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs