Mae gan Fae Bridgwater yng Ngwlad yr Haf, sydd ag amrediad llanw o 8.47m ar gyfartaledd, botensial sylweddol o ran ynni a soniwyd amdano ym mhob astudiaeth arwyddocaol ar bŵer y llanw yn afon Hafren.

Rydym wedi cwblhau cam cyntaf y gwaith, gan gynnwys cyfarfodydd gyda mwy na 100 o randdeiliaid, i ddatblygu ein syniadau ac asesu dichonoldeb morlyn ar y safle. Mae’r gwaith wedi canfod cryn dipyn o ddiddordeb ym mhotensial y morlyn i gydategu’r economi ymwelwyr, darparu cyfleoedd i fusnesau lleol a gwella gwaith rheoli perygl llifogydd, yn arbennig rhag llifogydd ymchwydd storm arfordirol ac ymchwydd llanwol.

Mae Bae Bridgwater yn amgylchedd dynamig a sensitif ac mae’r ystyriaethau ynghylch yr effaith amgylcheddol bosibl sy’n gysylltiedig â datblygiad o’r maint hwn, mewn cyd-destun aberol dynamig ac ecolegol bwysig, yn ganolog i’n cynigion. Byddwn yn cydweithio â chyrff cadwraeth natur a’r arbenigwyr technegol amgylcheddol mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig drwy gydol cyfnod datblygu ac asesu unrhyw gynllun a gyflwynwn.

Bydd angen mwy o waith manwl cyn dechrau ar y rhaglen datblygu lawn. Fodd bynnag, mae ein gwaith cynnar wedi sicrhau bod tystiolaeth a chyfraniadau gan randdeiliaid allweddol wedi darparu gwybodaeth dda ar gyfer ein cynlluniau am forlyn yn yr ardal hon. Rydym yn ffyddiog y gallai morlyn ym Mae Bridgwater, o’i ddylunio’n ystyriol, fod yn ychwanegiad arwyddocaol i’r rhanbarth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost atom at bridgwaterbay@tidallagoonpower.com.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs