Calendr corfforaethol

31 Rhagfyr yw diwedd ein blwyddyn ariannol a chynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i’r cyfranddeiliaid ym mis Mehefin.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae’r cyfarfod hwn, a gynhelir bob blwyddyn, yn rhoi cyfle i’r cyfranddeiliaid gyfarfod â Bwrdd y Cwmni ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt yn uniongyrchol i reolwyr y Cwmni. Yn y cyfarfod hwn, mae’r Cwmni’n cyflwyno ei gyfrifon a’i adroddiadau i’r cyfranddeiliaid i gael eu cymeradwyo ac yn gofyn am ganiatâd yr aelodau i benodi archwilwyr ariannol y Cwmni a phennu eu tâl. O dro i dro, mae’n bosibl y bydd y Cwmni hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y cyfranddeiliaid ar gyfer materion eraill.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau amgylcheddol o ddifrif a hoffem anfon Hysbysiadau at y cyfranddeiliaid yn y dyfodol trwy ffyrdd electronig. Os ydych yn cytuno, dylech glicio yma a chofrestru ar gyfer Shareview, y porth ar-lein i gyfranddeiliaid a ddarperir gan ein Cofrestrydd Cyfrannau, Equiniti David Venus Limited, yn masnachu fel SLC Registrars. Ar ôl ichi gofrestru, byddwch yn gallu gweld a chadarnhau’ch daliad yn Tidal Lagoon Swansea Bay a’ch daliadau mewn unrhyw gwmnïau eraill mae Equiniti yn Gofrestrydd iddynt a, trwy glicio ar fotwm, gallwch gofrestru i gael holl ohebiaeth Tidal Lagoon Swansea Bay Plc yn y dyfodol trwy ffyrdd electronig.

 

Cylchlythyrau i’r buddsoddwyr

Darperir diweddariadau rheolaidd trwy e-bost i’r holl gyfranddeiliaid cofrestredig. Rydym yn ceisio mynd ati i ymgysylltu â’n cyfranddeiliaid ac yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y prosiect. Os oes gennych ymholiad, dylech gysylltu â’r tîm Cysylltiadau Buddsoddwyr, trwy investment@tidallagoonpower.com neu ffonio: 01452 303892.

 

Cyfleoedd i fuddsoddi

Nid oes cynnig cyfrannau cyfredol ar gael i ddarpar fuddsoddwyr.

Mae Morlyn Llanw Bae Abertawe yn cael ei ddatblygu gan Tidal Lagoon Swansea Bay Plc.  Ac eithrio benthyciad o £1.25 miliwn gan Lywodraeth Cymru, mae Tidal Lagoon Swansea Bay Plc yn cael ei ariannu’n breifat. Mae ei Gam Datblygu wedi cael ei ariannu gan Mark Shorrock, y buddsoddwyr sefydliadol Infracapital (cangen cronfa buddsoddi mewn seilwaith Prudential Plc) ac InfraRed Capital Partners, David a Heather Stevens, Good Energy Plc, nifer o gorfforaethau eraill a mwy na 360 o fuddsoddwyr preifat. Hyd yma, mae £35 miliwn wedi cael eu neilltuo i Gam Datblygu’r Prosiect.

Mae Infracapital yn fuddsoddwr Ewropeaidd arobryn mewn seilwaith, a reolir gan M&G Ltd, cangen rheoli buddsoddiad Ewropeaidd Prudential plc. Mae gan y cwmni fwy na £2.4 biliwn o Asedau Dan Reolaeth ar draws pedwar platfform sy’n ceisio rhoi i fuddsoddwyr lifoedd arian sefydlog a gwerth cyfalaf hirdymor. Mae Prudential UK wedi gweithredu ym maes buddsoddi mewn seilwaith ers ei fuddsoddiad cyntaf yng ngorsaf bŵer trydan dŵr Carsfad yn 1935 a’r cwmni hwn oedd un o’r buddsoddwyr cynnar mewn prosiectau Menter Cyllid Preifat / Partneriaethau Cyhoeddus-Preifat yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop yn y 1980au.

Mae InfraRed Capital Partners yn rheolwr buddsoddiad rhyngwladol blaenllaw sy’n canolbwyntio ar seilwaith ac eiddo tiriog. Mae’n gweithredu ledled y byd o swyddfeydd yn Llundain, Hong Kong, Efrog Newydd, Paris, Seoul a Sydney. Mae ganddo fwy na 120 o weithwyr proffesiynol ac mae’n rheoli gwerth mwy na $9 biliwn USD o gyfalaf ecwiti mewn nifer fawr o gronfeydd preifat a rhestredig, yn bennaf i fuddsoddwyr sefydliadol ledled y byd. Mae InfraRed wedi lansio 15 cronfa (gan gynnwys dau gwmni sydd wedi’u rhestru ar Brif Farchnad Cyfnewidfa Stoc Llundain (HICL a TRIG), y mae chwech ohonynt wedi cael eu sylweddu.

Mae’r tîm seilwaith yn datblygu, caffael a rheoli prosiectau seilwaith o’u dechrau i’w cam gweithredu hirdymor. Dros y 18 mlynedd o’i hanes, mae InfraRed wedi datblygu mwy na 70 o brosiectau seilwaith a gwariant cyfalaf cyfanredol o fwy na $25 biliwn USD. Â 160 o brosiectau seilwaith dan reolaeth, mae InfraRed yn un o’r rheolwyr prosiectau seilwaith cymdeithasol, economaidd ac ynni mwyaf sydd.

 

Cynnig buddsoddi cymunedol arfaethedig

Y flwyddyn nesaf rydym yn gobeithio gallu cynnig gwerthu gwarannoedd i’r cyhoedd fel rhan o’r gwaith o gyllido’r Cam Adeiladu* yn unol â’n hymrwymiad profedig i gynnig perchnogaeth gymunedol.

*Os yw Tidal Lagoon Swansea Bay Plc yn cael digon o gyllid ar gyfer y prosiect hwn.

Mae’r Cynnig Cymunedol wedi’i dargedu at bobl leol yn ogystal ag eraill sydd eisiau buddsoddi yng ngham adeiladu’r prosiect. Rhagwelwn mai naill ai cyfrannau neu fondiau fydd yn cael eu cynnig. I gofnodi’ch diddordeb yn ein Cynnig Buddsoddi Cymunedol, dylech lenwi’r ffurflen gofrestru. Nid yw cofrestru fel hyn yn rhwymo’r sawl sy’n ei hanfon i fuddsoddi.

Cofrestrwch eich manylion
Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru