Mae Tidal Lagoon Power yn darparu gwasanaethau i gwmnïau sy’n ymgymryd â phrosiectau morlynnoedd llanw, gan gynnwys Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc a Tidal Lagoon Plc.

Mae ein prosiect cyntaf, Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn sefydlu glasbrint hawdd ei addasu i’n rhaglen. Mae Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc yn gwmni Cyfrwng at Ddibenion Arbennig sydd wedi cael ei sefydlu’n benodol i gyflawni’r gwaith ymchwil, arloesi a datblygu technolegol angenrheidiol, ceisio caniatadau datblygu priodol ac ymdrin ag unrhyw faterion gofynnol er mwyn datblygu, adeiladu a gweithredu’r morlyn wedi hynny.

Tidal Lagoon Plc yw’r cwmni daliannol ar gyfer nifer o gwmnïau Cyfrwng at Ddibenion Arbennig (y Grŵp, gyda’i gilydd) y mae pob un wedi’i sefydlu at ddibenion datblygu prosiect morlyn mawr ar wahân. Hyd yma, symudwyd ymlaen â phum prosiect mawr yn y Deyrnas Unedig i ddilyn Morlyn Llanw Bae Abertawe. Ein nod yw datblygu, adeiladu a gweithredu cyfres o forlynnoedd llanw i ateb hyd at 8% o’r galw am drydan yn y Deyrnas Unedig. Mae cynigion ar gyfer mwy o forlynnoedd yn y Deyrnas Unedig ac mewn gwledydd eraill, gan gynnwys dau yn Ffrainc, yn y broses o gael eu datblygu. Bydd y morlynnoedd hyn yn manteisio ar y cyfleoedd mae morlynnoedd llanw yn eu cynnig o ran trawsnewidiad cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a byddwn yn symud ymlaen â phrosiectau sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol i bob ardal.

Mae ein cyfranddeiliaid yn dweud wrthym eu bod wedi dewis buddsoddi am amryw o resymau, yn ogystal â cheisio gwneud elw ar eu buddsoddiad. Ymysg y rhesymau mae’r canlynol:

  • Cefnogi menter leol
  • Amrywio eu portffolio buddsoddiadau: mae prosiectau ynni adnewyddadwy a seilwaith yn cynnig elw rhagweladwy yn y tymor hir
  • Gwarchod y blaned er dyfodol eu plant
  • Cred ym mhotensial amrediad llanw i gynhyrchu pŵer
  • Atyniad prosiect sy’n dechnolegol arloesol
  • Gweld y cyfle i ddatblygu sector diwydiannol brodorol newydd gyda chryn botensial o ran allforion
  • Cefnogi ffynhonnell newydd o drydan, a gaiff ei gynhyrchu ar raddfa fawr, sydd â’r potensial i fod yn rhan arwyddocaol o gymysgedd ynni’r Deyrnas Unedig yn y tymor canolig
  • Camau cadarnhaol i helpu i leihau biliau ynni.
© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs