Os hoffech drafod cynnwys y tudalennau o dan Gyrfaoedd yn Gymraeg, anfonwch eich cais trwy e-bost at info@tidallagoonpower.com a bydd siaradwr Cymraeg yn cysylltu â chi.

Croeso i Tidal Lagoon Power.

Pan ddechreuais i weithio ar forlynnoedd llanw yn ôl yn 2011, gwnes i hynny â’r weledigaeth bod angen inni greu gorsafoedd pŵer dim carbon ar raddfa fawr a fyddai’n gweithio mewn cytgord â natur ac yn darparu menter ddiwydiannol newydd i’n gwlad. Roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau creu cwmni oedd yn gwneud pethau mewn ffordd wahanol.

Rydyn ni’n credu bod y glasbrint i Forlyn Llanw Bae Abertawe, sydd wedi cael caniatâd, yn gallu cael ei ailddefnyddio o gwmpas glannau Prydain a’i allforio i wledydd eraill sydd ag amrediadau llanw sylweddol. Rydyn ni’n hyderus ein bod, trwy weithio gyda natur i harneisio’r llanw a darparu amwynderau ar gyfer môr-amaethu, chwaraeon, hamdden ac addysg i’n cenhedlaeth ni a chenedlaethau i ddod, yn datblygu ffordd synhwyrol o roi i’n gwlad orsafoedd pŵer dibynadwy a diogel sy’n cael eu cynhyrchu gartref ac nad ydynt yn costio’r ddaear.

Yn y cyfamser, rydyn ni’n benderfynol y bydd morlynnoedd llanw’n dod yn gonglfaen i strategaeth ddiwydiannol ein gwlad – gan gynhyrchu ein tyrbinau, ein generaduron a’n hamgaeadau tyrbinau yma yn y Deyrnas Unedig. Nawr yw’r amser i newid ein hymagwedd at ddatblygu seilwaith. Pwy sydd gyda ni?

Diolch am ddod i’n gwefan ac am gymryd diddordeb mewn gweithio gyda’r tîm.

Yn gywir,

Mark


Mark Shorrock
Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru