Bydd Morlyn Llanw Bae Abertawe’n rhoi hwb i ddiwydiant morol newydd i’r Deyrnas Unedig a fydd wedi’i angori yng Nghymru. Bydd y diwydiant byd-eang newydd hwn yn cynorthwyo â’r gwaith o gyflawni prosiectau amrediad llanw ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ein nod yw sicrhau y bydd 65% o’r gwariant cyfalaf yn cael ei wario yn y Deyrnas Unedig. Mae Grŵp Cynghori annibynnol y Diwydiant Morlynnoedd Llanw’n hyrwyddo’r diwydiant morlynnoedd llanw newydd sy’n dod i’r amlwg ac yn cefnogi’r gwaith o’i ddatblygu ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys deg diwydiannwr dan gadeiryddiaeth Roger Evans MBE (Rheolwr Gyfarwyddwr Schaeffler UK).

At hynny, rydym yn cydweithio’n agos iawn â’n contractwyr haen un a ffefrir, cyrff Llywodraethol, awdurdodau lleol, cynghorau sgiliau sector a grwpiau diwydiant er mwyn sicrhau y gallwn dyfu a chefnogi cadwyn gyflenwi ddomestig.

Mae mwy na 1,000 o gwmnïau yn y Deyrnas Unedig eisoes wedi cofnodi diddordeb mewn cyflenwi gwasanaethau i’r prosiect. Os ydych chi’n gyflenwr posibl i Forlyn Llanw Bae Abertawe, dylech gofnodi’ch diddordeb trwy’r dudalen gofrestru hon. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflenwi gwasanaethau i brosiect Morlyn Llanw Caerdydd, dylech gofnodi’ch diddordeb yma.  Byddwn yn rhoi’r wybodaeth allweddol ddiweddaraf ichi yn rheolaidd gan gynnwys manylion digwyddiadau’r gadwyn gyflenwi yn y dyfodol.

Argymhellir hefyd y dylech gofrestru ar wefan https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ ac ychwanegu prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe i’ch proffil hysbysiadau. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn y gwaith o gyflawni Morlyn Llanw arloesol Bae Abertawe yn cael eu hysbysebu trwy’r wefan hon.

Trowch eich seinyddion i fyny a gwyliwch ein ffilm ar ein cadwyn gyflenwi ‘Preparing a new global industry in the UK’:

 

Mae Tidal Lagoon Power wedi lansio ‘Ours to Own, adroddiad ar faint y cyfle i ddiwydiant Prydain sy’n cael ei gynnig gan forlynnoedd llanw, a thendr am ddylunio ac adeiladu Ffatri Gweithgynhyrchu a Rhag-gydosod Tyrbinau newydd, werth £22 miliwn, ym Mae Abertawe, i fod yn galon i ddiwydiant tyrbinau morlynnoedd llanw a fydd yn cael eu gwneud ym Mhrydain.

 

Sgiliau, hyfforddiant a llafur

Bydd y diwydiant newydd cyffrous hwn yn creu rhagolygon go iawn am swyddi. Felly mae sgiliau a hyfforddiant yn rhan annatod o ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy.

Rydym yn cydweithio’n agos â Grŵp Cynghori Diwydiant Morlynnoedd Llanw, Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid i feithrin dealltwriaeth o ofynion llafur Morlyn Llanw Bae Abertawe a phrosiectau eraill yn nyfroedd Cymru, ac wedi hynny i gynorthwyo â’r gwaith cynllunio ymyriadau y mae ei angen i ddarparu swyddi sy’n gysylltiedig â gweithredu’r prosiectau. Rhoddir blaenoriaeth i barhau i gydweithredu â’r Llywodraeth a darparwyr addysg a hyfforddiant i gynorthwyo i gyflwyno swyddi newydd yn y diwydiant newydd hwn wrth i’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol fynd rhagddynt.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs