Ein Cynghorwyr


 

Grŵp Cynghori annibynnol y Diwydiant Morlynnoedd Llanw

Sefydlwyd Grŵp Cynghori annibynnol y Diwydiant Morlynnoedd Llanw (Tidal Lagoon Industry Advisory Group / TLIAG) ym mis Ionawr 2014 i hyrwyddo’r diwydiant morlynnoedd llanw newydd oedd yn dod i’r amlwg yn y Deyrnas Unedig, i gael ei angori yng Nghymru.

Mae’r grŵp annibynnol hwn yn cynnwys deg diwydiannwr a’i gadeirydd yw Roger Evans MBE (Rheolwr Gyfarwyddwr Schaeffler, UK). Mae gan aelodau’r grŵp amrywiaeth o gefndiroedd ac arbenigedd gan gynnwys gweithgynhyrchu, peirianneg, diwydiant trwm, adeiladu a recriwtio.

Mae Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) a Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD) hefyd yn cynorthwyo’r Grŵp fel cynghorwyr.

Er bod ganddo waith helaeth, diben y Grŵp yw:

 • Hyrwyddo a chefnogi twf diwydiant morlynnoedd llanw newydd yn y Deyrnas Unedig sydd â’i ganolbwynt yng Nghymru; diwydiant wedi’i seilio ar glwstwr o’r radd flaenaf o fusnesau gweithgynhyrchu, cydosod ac adeiladu a all ffurfio cadwyn gyflenwi i gynorthwyo â chyflawni Morlyn Llanw Bae Abertawe a morlynnoedd llanw yn y dyfodol ledled y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.
 • Canfod cyfleoedd masnachol i fusnesau o bob maint yn y Deyrnas Unedig a all ddangos y sgiliau, profiad a chapasiti mae eu hangen i gyflenwi cydrannau morlynnoedd llanw.
 • Meithrin perthnasoedd â chontractwyr haen un posibl, gan arddangos y gallu a’r capasiti sy’n bodoli eisoes yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, gan alinio ag uchelgais Tidal Lagoon Power (TLP) am i 65% o wariant cyfalaf Morlyn Llanw Bae Abertawe gael ei wario yn y Deyrnas Unedig ac i 50% gael ei wario yng Nghymru.

Yr aelodau yw:

 • Roger Evans MBE (Cadeirydd) – Rheolwr Gyfarwyddwr Schaeffler (UK) Ltd
 • Mark Coia – Prif Swyddog Gweithredol Liberty Renewables, Liberty/SIMEC Power
 • Owain Davies – Rheolwr Gyfarwyddwr, Amcanu Ltd
 • Nick Revell – Rheolwr Gyfarwyddwr Ledwood Mechanical Engineering Ltd
 • Winston Hall – Cyfarwyddwr JW & E Morris & Son Ltd
 • Gherold Davies – Rheolwr Gyfarwyddwr Fairwood Precision Engineering
 • Russell Scaplehorn – Rheolwr Gyfarwyddwr Hornbill Engineering Ltd
 • Robert Williams MBE – Cadeirydd WRW Group
 • Adrian Davies – Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Acorn Recruitment
 • Gareth Barker – Cyfarwyddwr Gweithrediadau Grŵp Sheffield Forgemasters International Ltd


Grŵp Adolygu gan Gymheiriaid ar Bysgodfeydd

Mae’r Grŵp Adolygu gan Gymheiriaid ar Bysgodfeydd wedi cael ei greu i roi i TLP ddilysiad annibynnol arbenigol, proffesiynol o’r gofynion o ran data, amcanion arolygon, dulliau arolygon, canfyddiadau arolygon, dulliau a pharamedrau modelu, allbynnau modelau, dehongliad o fodelau ac asesiadau o effaith.

Mae’r grŵp hwn yn annibynnol ar Grŵp Testun Arbenigol ar Bysgodfeydd Morlyn Llanw Caerdydd a grëwyd fel rhan o Broses y Cynllun Tystiolaeth – yn unol â chanllawiau arferion da ar weithredu Rheoliadau Cynefinoedd 2010 ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mae TLP yn bwriadu buddsoddi ymdrech mewn gwaith lliniaru yn ogystal â gwaith cydbwyso (os oes angen) i wella cyfraddau goroesi a bridio poblogaethau lleol; megis gwaredu rhwystrau i fudo neu ysgolion pysgod. Yn y cyd-destun hwn bydd y Grŵp Adolygu gan Gymheiriaid ar Bysgodfeydd yn ystyried prosiectau penodol sy’n gysylltiedig â’r Rhaglen Gwella Ecosystemau ac yn ystyried pa mor dderbyniol a hyfyw ydynt.

Mae adolygu gan gymheiriaid yn rhan hanfodol o sicrhau allbynnau annibynnol ac awdurdodol o ansawdd da, sy’n cael eu derbyn gan reoleiddwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill. Nod y Grŵp Adolygu gan Gymheiriaid ar Bysgodfeydd yw rhoi hyder i TLP bod y gwaith sy’n cael ei wneud ar bysgodfeydd yn drylwyr ac yn gynhwysfawr ac y bydd yn dal dŵr yn wyneb craffu allanol. Hynny yw, herio (lle bo angen) y dull sy’n cael ei fabwysiadu er mwyn sicrhau ei fod mor gadarn ag sy’n bosibl. Felly diben y grŵp yw:

 • Cynghori ar faterion sy’n ymwneud â physgodfeydd sy’n berthnasol i TLP.
 • Cynghori TLP a’r contractwyr ymchwil pysgodfeydd ar y fethodoleg sy’n cael ac a fydd yn cael ei mabwysiadu i ragweld effeithiau (a’r diffiniad cysylltiedig o ofynion lliniaru a chydbwyso) er mwyn sicrhau ei fod yn / bod yr allbynnau’n berthnasol, yn dechnegol gywir, yn annibynnol, yn awdurdodol ac yn cael eu cyflwyno mewn fformat sy’n addas i’r gynulleidfa darged.
 • Cynghori ar allbwn ymchwil TLP i sicrhau ei fod yn ‘addas i’r diben’ ac i’w ddosbarthu lle bo’n briodol.
 • Darparu cymorth technegol a chymorth perthnasol arall i’r prosiect lle bo’n berthnasol.

Mae’r aelodau fel a ganlyn:

 • Chris Mills (Cadeirydd) – Cyfarwyddwr yr Is-adran Effeithlonrwydd Adnoddau, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon
 • Steve Colclough – Cyfarwyddwr Colclough & Coates Aquatic Consultancy, a Chadeirydd Is-adran Arbenigol Aberol a Morol y Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd
 • Dr Graeme Harris – Cyfarwyddwr FishSkill Ltd, ac aelod o Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Salmon & Trout Conservation UK

 

Grŵp Adolygu gan Gymheiriaid ar Brosesau Arfordirol

Mae adolygu gan gymheiriaid yn rhan hanfodol o sicrhau allbynnau annibynnol ac awdurdodol o ansawdd da, sy’n cael eu derbyn gan reoleiddwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill. Nod y Grŵp Adolygu gan Gymheiriaid ar Brosesau Arfordirol yw rhoi hyder i TLP bod y gwaith sy’n cael ei wneud ar brosesau arfordirol a geomorffoleg yn drylwyr ac yn gynhwysfawr ac y bydd yn dal dŵr yn wyneb craffu allanol. Hynny yw, rhoi i TLP ddilysiad annibynnol arbenigol (lle bo’n berthnasol) o’r gofynion o ran data, canlyniadau arolygon, dulliau a pharamedrau modelu, allbynnau modelau, a dehongliad; herio (lle bo angen) y dull sy’n cael ei fabwysiadu er mwyn sicrhau ei fod mor gadarn ag sy’n bosibl; a  rhoi ‘sêl bendith’ yng nghyd-destun y dulliau sy’n cael eu defnyddio. Felly diben y grŵp yw:

 • Cynghori TLP a’r Contractwr Ymchwil ar Brosesau Arfordirol ar y fethodoleg sy’n cael ac a fydd yn cael ei mabwysiadu i ragweld effeithiau (a’r diffiniad cysylltiedig o ofynion lliniaru a chydbwyso) er mwyn sicrhau ei fod yn / bod yr allbynnau’n berthnasol, yn dechnegol gywir, yn gadarn, â chonsensws a hyder, yn awdurdodol ac yn cael eu cyflwyno mewn fformat sy’n addas i’r gynulleidfa darged.
 • Cytuno bod yr allbwn ymchwil yn ‘addas i’r diben’ ac yn ‘addas i’w gyhoeddi’.
 • Darparu cymorth technegol a chymorth perthnasol arall i’r prosiect lle bo’n berthnasol.

Bydd y grŵp hwn yn annibynnol ar Grŵp Testun Prosesau Arfordirol Cynllun Tystiolaeth Morlyn Llanw Caerdydd – a sefydlwyd gyda ffocws rheoleiddiol yn unol â chanllawiau arferion da ar weithredu Rheoliadau Cynefinoedd 2010 ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs