Fel sefydliad, ein nod sylfaenol yw hybu datblygu cynaliadwy o gynhyrchu ynni adnewyddadwy carbon isel. Felly mae’n hanfodol i ni, fel Grŵp, weithredu mewn modd cyfrifol a chynaliadwy a rheoli effaith ein gweithgareddau’n llwyddiannus. Rydym hefyd yn chwilio am gyfleoedd trwy ein gwaith i sicrhau gwelliant amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn y gymdeithas, gan gynyddu llesiant pobl. Ein nod yw dangos y cyfrifoldebau hyn trwy ein gweithredoedd, dan arweiniad polisïau ein Cwmni.

Mae ein gweithgareddau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:

  • sicrhau bod iechyd a diogelwch yn sylfaen i’n holl weithrediadau
  • gwarchod yr amgylchedd
  • cynorthwyo ac ymgysylltu â chymunedau lleol
  • hybu cyfle cyfartal ac arferion cyflogaeth teg
  • ymgynghori â rhanddeiliaid a gweithio gyda chyflenwyr sy’n cynnal gwerthoedd tebyg.

 

Gwaith elusennol

Fel rhan o’n hymrwymiad i Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, mae Tidal Lagoon Power (TLP) yn cydnabod pwysigrwydd cynorthwyo cymunedau lleol a helpu i wella bywydau. Rydym yn dal i chwilio am ffyrdd cyffrous o godi arian at achosion gwerth chweil.

Hyd yma, rydym wedi cefnogi nifer o achosion da trwy ein gweithgareddau codi arian. Y digwyddiad diweddaraf a gynhaliwyd gan TLP i godi arian oedd taith feicio elusennol 100 milltir, a gychwynnodd o’n prif swyddfa yng Nghaerloyw ac a ddaeth i ben yn Abertawe. Diolch i gymorth gan rai o’n rhanddeiliaid a haelioni cydweithwyr, cyfeillion ac aelodau o deuluoedd, cododd tîm TLP y swm anhygoel o £12,757 i ddwy elusen wych – Tŷ Hafan a Chyfeillion Cam wrth Gam.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs