Arloesi – datblygu technoleg brofedig ochr yn ochr â gwyddoniaeth sydd ar flaen y gad.

Nid oes arnom ofn gwthio’r ffiniau. Mae Tidal Lagoon Power (TLP) wedi datblygu’r model optimeiddio ynni a allai fod y mwyaf soffistigedig yn y byd wrth fwrw ymlaen â Morlyn Llanw Bae Abertawe – a wnawn ni ddim stopio yno.


Cydweithredu – ymgysylltu â chymunedau, rhanddeiliaid, llywodraethau, cyflenwyr a phartneriaid.

Rydym yn rhoi gwerth ar wybodaeth, arbenigedd a gwrando. Gwyddom y gallwn gyflawni pethau, newid y byd er gwell a chael effaith fwy wrth weithio gyda’n gilydd. Ydych chi’n ein cefnogi?


Ysbrydoli – annog ein tîm a’r byd i ymateb i her diwallu anghenion economaidd a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd mewn ffyrdd newydd a chreadigol.

O annog ein timau ein hunain i gamu ymlaen yn eu gyrfa, i symud technoleg brofedig i’r lefel nesaf, rydym yn falch o fod yn rhan o waith sy’n gymaint o ysbrydoliaeth. Mae TLP yn ymbaratoi i fod yn arweinwyr yn y farchnad a dangos arferion gorau yn y diwydiant ynni llanw.


Meithrin – rhoi parch at natur wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Rydym yn credu nad oes rhaid i dwf economaidd fod ar draul byd natur. Mewn gwirionedd, mor fawr yw ein hymrwymiad i wella bioamrywiaeth ochr yn ochr â chynhyrchu ynni glân nes ein bod yn sefydlu Rhaglen Gwella Ecosystemau – a fydd yn fenter gadwraethol fwyaf Ewrop cyn bo hir.


Cyflawni – gwireddwch eich breuddwydion.

Nid dim ond cael syniadau mawr ydym ni, rydym yn gwireddu ein nodau. Mae Morlyn Llanw Bae Abertawe’n brosiect digynsail yn y byd sydd eisoes wedi cael Gorchymyn Caniatâd Datblygu. Gwyliwch y gofod hwn.


© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs