Ein cenhadaeth yw ysgogi newid critigol yng nghymysgedd ynni’r Deyrnas Unedig trwy ddatblygu seilwaith i harneisio pŵer naturiol o’r llanw a’r trai.

Mark Shorrock, Prif Swyddog Gweithredol

Pŵer o’r môr

Ddwywaith y dydd, bob dydd, mae Môr Iwerydd yn ymchwyddo i fyny ar ysgafell gyfandirol y Deyrnas Unedig ac o amgylch ein glannau. Mae hyn yn creu un o’r amrediadau llanw mwyaf yn y byd, ffynhonnell ynni heb ei chyffwrdd sydd â photensial enfawr.

Yn 2011, aethom ati i ddatrys pos canrif oed: sut i harneisio pŵer naturiol o’r llanw a’r trai, mewn modd cynaliadwy ac ar raddfa fawr.

Ffurfiwyd Tidal Lagoon Power i ddatblygu, adeiladu a gweithredu gorsafoedd pŵer morlynnoedd llanw yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Hyd yma, mae nifer y lleoliadau morlynnoedd llanw posibl ar raddfa gigawatiau yn y Deyrnas Unedig sydd wedi’u nodi o safbwynt peirianneg, cynhyrchu pŵer a hyfywedd masnachol yn y rhifau dwbl a gallai gynnig mwy na 25GW o gapasiti gosodedig.

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n datblygu cyfres o chwe morlyn llanw i ateb hyd at 8% o’r galw am drydan yn y Deyrnas Unedig, neu bŵer i oddeutu 30% o gartrefi’r Deyrnas Unedig, yn ogystal â datblygu nifer o brosiectau posibl mewn gwledydd tramor.

Wedi cael caniatâd i adeiladu’r orsaf bŵer morlyn llanw gyntaf yn y byd ym Mae Abertawe – prosiect braenaru eiconig sy’n darparu glasbrint hawdd ei addasu ar gyfer diwydiant pŵer carbon isel byd-eang newydd – ar hyn o bryd mae ein gwaith yn destun adolygiad annibynnol o forlynnoedd llanw, a gomisiynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Pan fydd yn adrodd yn hydref 2016, bydd Adolygiad Hendry yn gallu bod yn fan cychwyn i gyflenwi seilwaith morlynnoedd llanw yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Ynghyd â chonsortiwm o’r radd flaenaf o bartneriaid cyflawni, byddwn yn barod.

 

Yr achos dros seilwaith morlynnoedd llanw

Bydd morlynnoedd llanw’n sicrhau trydan gyda’r rhataf o’r holl orsafoedd pŵer newydd, am genedlaethau i ddod. Mae’r allbwn pŵer heb garbon, ar gael drwy’r flwyddyn gron ac yn gwbl ragweladwy, a bydd gweithrediad hyblyg yn helpu i foderneiddio’r grid trydan cenedlaethol.

Gellir sicrhau cynhyrchu pŵer agos i’r llwyth sylfaenol 24 awr y dydd ar draws cyfres o brosiectau sydd ar wasgar yn ddaearyddol.

Mae morlynnoedd llanw yn cael eu hadeiladu i bara 120 o flynyddoedd, sef dwywaith oes unrhyw orsaf bŵer newydd arall, ac yn cynnig pŵer y gallwch ddibynnu arno am weddill eich oes. Mae’r prosiectau’n defnyddio technoleg brofedig ac mae’r gwaith o’u hadeiladu’n gyflym ac yn sicr.

Hefyd, mae pob prosiect yn cynnig set unigryw o gyfleoedd i greu trawsnewidiad cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Mae morlynnoedd llanw’n asedau seilwaith amlswyddogaethol, gwerth biliynau o bunnoedd, sy’n gallu adfywio rhanbarth cyfan.

Bydd ein prosiectau’n cael eu hadeiladu o gynnwys a ddaw o’r Deyrnas Unedig gan fwyaf. Bydd technoleg tyrbinau ac arbenigedd peirianyddol o Brydain yn ganolog i ddiwydiant byd-eang newydd, gan greu a chynnal miloedd o swyddi medrus yng nghadwyn gyflenwi dur a gweithgynhyrchu’r Deyrnas Unedig. Mae ‘Ours to Own’, adroddiad ar raddfa’r cyfle diwydiannol i Brydain a gynigir gan forlynnoedd llanw, ar gael yma.

Gan sefyll yng nghanol y gymuned, gall morlynnoedd llanw fod yn gartrefi i amrywiaeth o fentrau hamdden, twristiaeth, diwylliannol a dyframaethu morol. Bydd ein prosiectau hefyd yn hybu bioamrywiaeth a mentrau cadwraethol ac yn gwarchod rhag erydu’r glannau, llifogydd a chodiadau yn lefel y môr.

Byddwn yn hybu buddsoddi a pherchnogaeth lleol, gan ganiatáu i sefydliadau a’r cyhoedd yn y Deyrnas Unedig fod yn berchnogion yn y tymor hir ar asedau pŵer naturiol cynhenid ein gwlad.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs